Pro Nic - 18mg Shot

£1.00

SHOT GUIDE 50ml 0mg to make 3mg = 1 x 18mg shot 50ml 0mg to make 6mg = 2 x 18mg shots 80ml 0mg to make 3mg = 2 x 15mg shots.....

Pro Nic - Salt Shot

£1.00

SHOT GUIDE: 50ml 0mg to make 3mg = 1 x 18mg shot 80ml 0mg to make 3mg = 1.5 x 15mg shots 100ml 0mg to make 3mg = 2 x 18mg shots.....

Pro Nic - Ice Shot

£1.00

SHOT GUIDE 50ml 0mg to make 3mg = 1 x 18mg shot 50ml 0mg to make 6mg = 2 x 18mg shots 80ml 0mg to make 3mg = 2 x 15mg shots.....

Pro Nic - 15mg Shot

£1.00

SHOT GUIDE 50ml 0mg to make 3mg = 1 x 18mg shot 50ml 0mg to make 6mg = 2 x 18mg shots 80ml 0mg to make 3mg = 2 x 15mg shots.....